Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru prostredníctvom e-shopu www.egoline.sk/e-shop ( ďalej len internetový obchod), pričom predávajúcim je  spoločnosť Ego*line s.r.o. so sídlom J. Kráľa 43/6,936 01 Šahy, IČO: 44845430 (Ďalej len "predávajúci") a kupujúcim  sú koneční spotrebitelia ((Ďalej len "kupujúci").

 

I.Základné ustanovenia

Kupujúci dodaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých  neoddeliteľnú  súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.


Predávajúci

Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Predávajúci Ego*line s.r.o. so sídlom J. Kráľa 43/6,936 01 Šahy, IČO: 44845430, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, vložka č. 24884/N zaoberajúca sa dovozom a predajom  predovšetkým kuchynského riadu a doplnkov ďalším predajcom ( veľkoobchod), tak aj spotrebiteľom (maloobchod). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii "Kontakty".


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj)
 

Kupujúci

Kupujúcim, teda spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy:

1) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,

2) zamestnania alebo povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.


Kúpna zmluva

Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len " zákon"), zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný v časti „Všetko o nákupe“. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.egoline.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.


II. Bezpečnosť a ochrana informácií

1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom registrácie kupujúceho v internetovom obchode, za účelom odberu noviniek a uzavretia kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy podľa nového zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä pri vystavení faktúry/ daňového dokladu, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky , doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením prípadnej reklamácie a registrácie na internetovom obchode.
2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti kupujúceho.
3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/ adresa dodania a kontaktné telefónne číslo.
4. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na obdobie najviac 15 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.
5. Predávajúci neposkytne, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby a banky, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky.
6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov alebo môže podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
7. Kupujúci nemôže požiadať o likvidáciu alebo výmaz osobných údajov potrebných zo Zákonného dôvodu.
8. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov predávajúci osobné údaje vymaže.
9. Internetový obchod využíva súbory cookies, ktoré sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve internetovej stránky prevádzkovateľa a ukladané do zariadenia ( počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) kupujúceho. Cookies obvykle obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve internetovej stránky prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť internetovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory " cookies", ktoré sa používajú na internetovej stránke, nepoškodzujú žiadne zariadenia kupujúceho. V prípade návštevy internetovej stránky a v prípade, že kupujúci vyjadril dobrovoľný súhlas so súbormi cookies, považuje sa za prijatie podmienok ich používania.
10. Predávajúci sa zaväzuje využívať súbory cookies výlučne za účelom skvalitnenia služieb a zlepšovať štruktúru a obsah internetovej stránky.III. Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.egoline.sk 24h denne, 7 dní v týždni.

 
IV. Informácie o tovare a cene

Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.
Cena tovaru uvedená v internetovom obchode je konečná. Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením a prepravou tovaru alebo iné voliteľné služby. Náklady spojené s doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru.
Predávajúci je platcom DPH.
Všetky ceny sú zmluvné. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, resp. pri zistení chyby v uvádzanej cene. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.


V. Objednávanie

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky akceptuje cenu tovaru, obchodné podmienky a reklamačné podmienky internetového obchodu.
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (prepravné, balné a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru, ktorá bude ďalej obsahovať nasledovné informácie: fakturačné údaje kupujúceho, adresu pre doručenie tovaru, špecifikáciu tovaru, množstvo objednaného tovaru, výslednú cenu tovaru a odhadovaný termín dodania. Ak je cena výrobku uvádzaná „ vrátane poštovného“, tak sa za poštovné náklady neúčtuje. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

prostredníctvom elektronického obchodu na www.egoline.sk (ďalej len "e-shop")
Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.
Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail. Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci priložený k objednanému  tovaru.

Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČ, DIČ a miesto podnikania.

Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu zo sekcie „ Kontakt“.

VI. Povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov, v prípade výraznej zmeny ceny tovaru alebo nedostupnosti tovaru.
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
3. Kupujúcemu dodať doklady v písomnej alebo elektronickej forme potrebné na jeho prevzatie a užívanie.

Predávajúci nezodpovedá za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
2. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
3. Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

VII. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy sa bude považovať za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty určenej podľa ust. § 7. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom  internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom  nosiči. Spotrebiteľ môže použiť na odstúpenie od zmluvy "formulár na odstúpenie od zmluvy", ktorý nájde pod sekciou e-shop. Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi  potvrdenie prostredníctvom e-mailu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím  plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti  s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný  vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi  platby predtým, ako mu je tovar doručený alebo kým  spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu v stave a hodnote v akom tovar prevzal. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu  najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku  takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad  rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:
a) je v pôvodnom stave
b) nejaví známky používania a opotrebovania
c) je nepoškodený
d) je kompletný ( vrátane príslušenstva, návodu atď.)

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa §7 zákona 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ v prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.


Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov).


VIII. Platobné podmienky

Na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.
Na účet predávajúceho SK341100 000000 2923859349, ale až po obdržaní potvrdenia o prijatí objednávky od predávajúceho.


IX. Dodacie podmienky

Spôsob doručenia

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty ako poštový balík. Poštovné účtujeme paušálne vo výške 4,-eur. Ak je cena produktu uvedená vrátane poštovného, tak sa neúčtuje poštovné. Okrem poštovného neplatíte žiadne poplatky navyše! 

 

Termín dodania

Výrobok je odoslaný poštovým balíkom, v pracovné dni  do 5 pracovných dní od prijatia objednávky. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou alebo doručovateľom Slovenskej pošty je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka doručovacej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez chýb potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

X. Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO. 

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ( zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/): zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.


XII. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.05.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.

Sťažnosti a podnety môže spotrebiteľ podávať písomne alebo e-mailom na adresu predávajúceho, alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Za spoločnosť Ego*line s.r.o. schválil riaditeľ spoločnosti.

Recenzie

Doprava zdarma - Pri nákupe nad 160,- EUR máte dopravu zdarma.
Zavolajte - Ak máte na nás nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať na čísle 0915 394 861.
Kupón - Pri objednávke zadajte Váš kupón a získajte tak až 20% zľavy na vybraný tovar.
Vedeli ste že
Kým ste doteraz ročne investovali do novej panvice, v prípade diamantového riadu sa Vaša investícia vráti do 3 mesiacov a potom Vám už len zarába.
Navštívte jedno z našich gastronomických podujatí a získajte MIMORIADNE ZĽAVY
Získajte naše najnovšie recepty