1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a) tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), na ktorý sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho voči predávajúcemu za zodpovednosť za výrobné či materiálové chyby na výrobku (ďalej len „reklamácie“).

b)„predávajúci“ je obchodná spoločnosť Ego*line, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 43/6, 936 01 Šahy, IČO 44845430, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, vložka číslo 24884/N.

c)„kupujúci“ je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.


2. Záručné podmienky

a) ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

b) v prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

c) dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.


3. Vybavenie reklamácie
 
1)reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho písomne alebo osobne: Ego*line s.r.o., J. Kráľa 43/6, 936 01 Šahy alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. na základe vzorového formulára "servisný protokol", ktorý nájdete pod sekciou e-shop.

2.Spôsob vybavenia reklamácie:

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

b) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

d) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

e) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

f) v prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

g) v prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí chyby tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona č.250/2007 Z.z.o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

h) ďalej je kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k tovaru, prípadne ich oznámi predávajúci na požiadanie kupujúceho.

ch) reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

i) v situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

j) v prípade, že je reklamovaný tovar na náklady kupujúceho doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

k) zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, telefonicky resp. doporučeného listu.

l) servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

m) nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri: Porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú. Používanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

n) predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.


4. Záverečné ustanovenia

a) v prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu

b) tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 25.05.2018.


ZÁRUKA NA TOVAR

a) dĺžka záručnej doby zodpovedá vždy najmenej minimálnej dĺžke záručnej doby podľa občianskeho zákonníka, prípadne zvláštnych právnych predpisov, spravidla to sú 2 roky.

b) záručná doba začína bežať od prevzatia tovaru kupujúcim.

c) do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, keď je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať. Kupujúcemu bude vydané potvrdenie o tom, kedy tovar reklamoval, o prevedení záručnej opravy a o dobe trvania opravy.

d) na dary, ktoré sú poskytované celkom zdarma, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Taký tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Recenzie

Doprava zdarma - Pri nákupe nad 160,- EUR máte dopravu zdarma.
Zavolajte - Ak máte na nás nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať na čísle 0915 394 861.
Kupón - Pri objednávke zadajte Váš kupón a získajte tak až 20% zľavy na vybraný tovar.
Vedeli ste že
Kým ste doteraz ročne investovali do novej panvice, v prípade diamantového riadu sa Vaša investícia vráti do 3 mesiacov a potom Vám už len zarába.
Navštívte jedno z našich gastronomických podujatí a získajte MIMORIADNE ZĽAVY
Získajte naše najnovšie recepty